Novinky a tiskové zprávy 2004

Tisková zpráva vydaná u příležitosti konání valné hromady dne 18. května 2004

18.05.2004 1/ Údaje o hospodaření

 

Údaje jsou v tis. Kč
2001
2002
2003
Index 2003/2002
Tržby
1 000 965
865 337
759 172
87,7 %
Hospodářský výsledek
28 617
5 767
34 717
602,0 %
Investice do ekologie
24 718
2 175
5 820
267,6 %
Investice celkem
62 850
18 456
18 224
98,7 %

 

Společnost Kovohutě Příbram, a.s. v roce 2003, stejně jako v roce předchozím, vykonávala svou činnost v prostředí, které negativně působilo na výsledky, kterých společnost dosáhla. Po většinu roku na společnost působily jak nízké ceny kovů (olovo, palladium), tak především kurz české koruny k dolaru, které výrazně snížily především tržby společnosti.

Cenové vlivy způsobily meziroční snížení tržeb společnosti o 106 mil Kč, což představuje 12,3%. Přes toto snížení tržeb dokázala společnost v roce 2003 aplikací technických a technologických, zejména však organizačních opatření z konce roku 2002 navýšit provozní hospodářský výsledek o 44 mil Kč (rok 2002 14 mil Kč, rok 2003 58 mil Kč) – viz blíže zprávy a komentáře jednotlivých divizí. Na toto navýšení provozních výsledků má vliv kromě výše uvedených opatření důsledná kontrola nákladů společnosti i zajišťovací operace prováděné na měnovém i komoditním trhu.

2/ divize Recyklace

Výroba olova

• nejvyšší roční výroba nové šachtové pece optimalizací provozu a navýšením průměrných denních výrob

Nákup surovin

• Celkem bylo vykoupeno o cca 300 t akumulátorů více než v roce 2002 a bylo dosaženo úrovně recyklace nad 80%. V předchozím roce zavedený zákaznický servis se výrazně projevil v pozitivním přístupu dodavatelů k aktivitám naší společnosti. To se samozřejmě projevilo i v mírně pozitivním vývoji v objemu vykoupených akumulátorů.

3/ divize Drahé kovy

Nákup

• Získali jsme celkem 53 nových zákazníků, kteří dodali materiál v hodnotě 5 530 tis. Kč. Výkupní podmínky pro rok 2004 byly rozšířeny o Pt.

• Dceřiná společnost Kovohuty Slovakia s. r.o. se stala v rámci divize Drahé kovy největším dodavatelem odpadů s obsahem drahých kovů. Za rok 2003 dodala odpad s obsahem drahých kovů v hodnotě 24,5 mil. Kč.

• Kovohutě Příbram, a.s. jsou členem Realizačního týmu Ministerstva životního prostředí pro vytvoření nové legislativy v oblasti recyklace elektronického šrotu.

4/ divize Produkty

Divize Produkty dosáhla v roce 2003 tržeb na úrovni 97% roku 2002. Nárůst tržeb zaznamenaly komodity pájky 105%, Pb, Sn produkty 104% a střelivo 101%.

V ČR jsem opět zaznamenali pokles (85% r. 2002), který byl kompenzován nárůstem exportu hlavně na Slovensko 149%, do Německa 117%, Polska 117% a Jihoafrické republiky 198%.

5/ CzechInvest – program Twinning

Program rozvoje dodavatelů agentury CzechInvest je založen na zkušenostech z podobných programů uskutečněných v EU během posledních 10 až 15 let. V současnosti probíhají dva projekty. První se týká procesů v Divizi Recyklace a druhý segmentace a vstupu na nové trhy Divize Produkty. U obou projektů jsou domluveny na červen 2004 návštěvy expertů z Evropské unie.

Kovohutím Příbram bylo v roce 2003 uděleno CzechInvestem, Sdružením pro zahraniční investice a partnery projektu 3. místo v soutěži „Subdodavatel roku“ v kategorii „Společnost s největším růstem v rámci twinningového Programu rozvoje českých dodavatelů“.

6/ lidské zdroje

I v roce 2003 pokračoval trend přizpůsobování počtu a struktury zaměstnanců požadavkům na zajištění plánů výroby, prodeje a plnění smluvních zakázek v jednotlivých divizích včetně nezbytných servisních a řídících činností. Plně se projevila opatření ze závěru roku 2002 k uplatnění kampaňovitého chodu pecí v divizi Recyklace (další snížení o 6 zaměstnanců). Obdobně byly řešeny i procesy v divizi Drahé kovy (snížení o 4) a také v divizi Produkty (snížení o 2). Celkem došlo v průběhu roku 2003 ke snížení o 13 zaměstnanců (tj. 5,4 %); z toho bylo 8 v kategorii dělníků a 5 TH zaměstnanců, 9 mužů a 4 ženy; (proti roku 2000 představuje snížení počtu o 48 zaměstnanců, tj. 17,4 % z celkového počtu).

Cílem roku 2003 bylo dosáhnout limitu Pb v krvi u všech zaměstnanců. To se s výjimkou jednoho (dlouhodobě nemocného) pracovníka již podařilo splnit.

7/ systémy řízení

Certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady

Tento certifikát je úplnou novinkou a akciová společnost Kovohutě Příbram je první, která tento certifikát v České republice získala. Matkou myšlenky zavedení tohoto certifikátu je Česká asociace odpadového hospodářství, která na sebe vzala břímě implementace systému do České republiky. V sousedních zemích (Německo a Rakousko) je tento certifikát znám pod názvem Entsorgungsfachbetrieb a začíná zde převyšovat certifikace systémů řad ISO a EMAS. Např. v Německu se počet těchto certifikací oproti certifikacím řady ISO zněkolikanásobil a od roku 1996 bylo certifikátů uděleno již několik tisíc.

V České republice byl certifikát registrován dne 2.1.2003 Ministerstvem vnitra. Společnost, která je certifikována, prošla prověrkou, která hodnotí a ověřuje kvalitu služeb v oblasti zpracování a nakládání s odpady. To znamená, že hodnotí zavedení všech požadavků kladených na Odborný podnik pro nakládání s odpady do praxe certifikovaného podniku. Tyto požadavky se týkají především organizace podniku, pojistné ochrany, vnitřních předpisů společnosti, spolehlivosti a odborných znalostí zaměstnanců a v neposlední řadě i existence environmentální politiky společnosti.

Odborný podnik pro nakládání s odpady se může pochlubit řadou výhod jako je kvalitativně orientované řízení podniku vůči zákazníkům; jednoznačné přiznání se ke kvalitě v oboru; průběžná dokumentace kvality; vymezení tzv. černých ovcí“ oboru; automatické uznání tohoto certifikátu v okolních zemích; deregulace a zmenšení administrativy.

Společnost investovala v roce 2003 do systémů jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce více jak 13 mil. Kč.

8/ Ekologie

IPPC

Žádost o integrované povolení k činnosti byla kompletována v prvních měsících roku 2003 na základě jednání s KÚ. Podána byla 22.5. 2003 na KÚ bez připomínek a v plném rozsahu. 19.11.2003 proběhlo závěrečné vyjednávání o podmínkách provozu dotčených zařízení společnosti za naší účasti, Krajského úřadu, Agentury integrované prevence, ČIŽP, MěÚ Příbram a VŠCHT Praha o podmínkách provozu dle zákona o IPPC na KÚ. Povolení jsme obdrželi 6.5.2004 (dosud nenabylo právní moci).

Skládkování a staré ekologické zátěže

Na základě Rozhodnutí ČIŽP vyhlásil FNM výběrové řízení na dodavatele doprůzkumných předsanačních prací za účelem likvidace starých ekologických zátěží. Doprůzkum probíhal dle harmonogramu schváleného Realizačního projektu z července 2003 zpracovaného vítězem tendru firmou Ekospol služby s.r.o.. Supervizní organizací byla vybrána firma ET CONSULTING s.r.o. Termín závěrečné zprávy z doprůzkumu byl předběžně stanoven na 15.2.2004. Návrh stavebního řešení nebyl do konce dubna hotov pro řadu připomínek a nejasností z řad účastníků, nemalou měrou k tomu přispívá i nepřehledná situace na FNM. Konečné řešení sanací nelze pravděpodobně realizovat dříve než do konce roku 2006. Předpoklad opětovného skládkování strusky a kamínku v sanovaných územích je pro řadu legislativních překážek i cenu vybudování zabezpečeného složiště pravděpodobně již nemožný.

Odstraňování strusky a kamínku probíhá smluvními odborně způsobilými firmami na cizí zabezpečenou skládku plynule již od konce roku 2002, průběžně zůstává v našich skladovacích boxech cca 100 až 300 t odpadu. V roce 2003 bylo odstraněno tímto způsobem celkem 6.166.060 kg tohoto odpadu (1.982.470 kg strusky a 4.183.590 kg kamínku). Identické řešení odstraňování těchto odpadů za stejných podmínek se předpokládá i v letech 2004 - 2006. Vyjednané ekonomické podmínky odstraňování odpadu z konce roku 2002 jsou blízké podmínkám provozování vlastní skládky, a to nepočítáme s investicí na její založení a provozování! Od 1.6.2004 dojde patrně ke zvýšení cen za ukládání odpadů. Od 1.1.2005 bude zákonem zvýšen základní poplatek za uložení odpadů o dalších 50 %. Z těchto důvodů intenzivně hledáme možnosti využití těchto odpadů s předpokladem nižších finančních nákladů. V současné době je také produkována tzv. sodná struska (nebezpečný odpad), která je odstraňována výše uvedenými odborně způsobilými firmami. V nejbližších měsících by již tento odpad neměl být produkován.

9/ partnerství

Kovohutě Příbram, a.s. se nově staly členy mezinárodní organizace LDAI (Lead Development Association International), která zastupuje a podporuje průmysl olova a jehož členy jsou všechny významné evropské hutě.

Kovohutě Příbram, a.s. a region

Kovohutě Příbram formou spolupráce a sponzoringu podporují následující aktivity:

• oblast sportu – Středočeské krajské sdružení Českého střeleckého svazu, oddíl kopané Tělovýchovná jednota Kovohutě Příbram, Kuželkářský oddíl Kovohutě Příbram, a.s , atletický oddíl Kovohutě Příbram, a. s. (Běh Kovohutěmi), Open turnaj dvojic v Rapid šachu.

• oblast kultury – divadlo v Příbrami, Cech Příbramských hutníků – olovářů, knihovna Jana Drdy v Příbrami, projekt Orbis Pictus nekonečný obraz

• oblast zdravotnictví – spolupráce s příbramskou nemocnicí, gynekologicko porodnické odděleníoblast sociální – účast na projektu „Sociální automobil“pro Pečovatelskou službu města Příbrami – pomoc při pořízení sociálního vozidla formou sponzorství

 

 

 

Kovohutě Příbram, a. s. – Bezpečný podnik

18.05.2004 V úterý 18.05.2004 obdržely Kovohutě Příbram a. s. spolu s dalšími 7 firmami od ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha osvědčení Bezpečný podnik, které společnost poprvé získala v prosinci 2000 a v prosinci 2003 jej úspěšně obhájila.

Toto osvědčení, které bylo zpracováno ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, vychází z osvědčených přístupů průmyslově vyspělých států a plně respektuje požadavky OHSAS 18001:1999 a ILO-OSH 2001.

Kovohutě Příbram, a. s. jsou v současnosti jedinou společností v ČR, která při dodržení nezbytných ekologických a hygienických parametrů recykluje olovo a zpracovává odpady s obsahem cínu a drahých kovů (zlata, stříbra a paládia). Podstatnou částí olověných odpadů tvoří startovací autobaterie, které jsou zpracovávány na olovo, olověné slitiny a výrobky z olova. Charakter zpracovaných odpadů a používaná technologie při zpracování znamenají pro zaměstnance zvýšenou míru zdravotního rizika, a to především vzhledem k možné intoxikaci olovem - zvýšení obsahu olova v krvi (plumbaemie).

Snižování pracovní úrazovosti a zátěže olovem u zaměstnanců při prováděných činnostech je pro společnost trvalou prioritou. Byla zavedena celá řada technologických a organizačních opatření mezi které patří především: prevence rizik, péče o zdraví zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí, zavádění nových technologií a používání hygienických bodů, kontrola používání přidělených osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), důsledné dodržování stanovených zásad hygieny práce a osobní hygieny, motivace, školení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) apod., používání účinnějších OOPP a ochranných nápojů.

I když byla provedena celá řada technologických úprav (odprášení, změny technologie výroby apod.) byla do té doby používaná ochrana dýchacích cest u zaměstnanců pracujících v riziku intoxikací olovem změněna. Začátkem roku 2002 byly používané respirátory proti prachu nahrazeny přilbami Airstream AH4 s nuceným oběhem vzduchu kterých bylo zakoupeno 90 ks (cena 1 přílby je přes 20.000,- Kč) Tyto přilby zabraňují vnikání prachu a zplodin do dýchacích cest a plní rovněž funkci ochrannou. Každému zaměstnanci pracujícímu v riziku je přidělena vlastní přilba. Ta je mu vydávána (čistá s vyměněnými náhradními díly) před začátkem pracovní směny.

Počáteční investice a.s. do tohoto systému ochrany dýchacích cest byla v rozsahu cca 1 900 000,- Kč. Údržba a ošetřování těchto přileb (čištění, výměna náhradních dílů apod.) přijde ročně společnost na cca 1 200 000,- Kč. V současné době jsme jedinou společností v ČR, která tento přetlakový systém ochrany dýchacích cest využívá v takovémto rozsahu.

Vhodnost a funkčnost systému neustálé péče o zdraví zaměstnanců potvrzují především dosažené výsledky.

Počet zaměstnanců s obsahem plumbaemie >400 µg Pb.l-1

Počet zaměstnanců s obsahem plumbaemie >400 µg Pb.l-1

 

 

r. 2001
r. 2002
r. 2003
hodnoty v µg Pb.l-1
k 31.12.2001
k 30.6.2002
k 31.12.2003
31.12.2003
89
63
1
247,9

 

 

 

Tisková konference „Elektroodpad – máme pro něj řešení“

11.05.2004 V úterý 11. května 2004 od 10:00 hodin proběhla v hotelu Palace Praha tisková konference společnosti Kovohutě Příbram, a. s. na téma „Elektroodpad – máme pro něj řešení“, která se týkala nového projektu „Elektroodpad v České republice“ a byla určena pro novináře, odborníky, povinné osoby a další hosty. Partnerem tiskové konference bylo Apuso plus a. s.


Na programu tiskové konference bylo nejprve představení společnosti Kovohutě Příbram a. s., která je od roku 1994 akciovou společností. Kovohutě Příbram jsou ekologický, bezpečný a trvale technologicky modernizovaný podnik s bohatou tradicí ve výrobě olova, slitin a drahých kovů recyklací odpadů a také výrobků z olova a cínu.

Společnost je rozdělena podle oboru činností do tří základních směrů. Prvním směrem, kterým se společnost ubírá, je recyklace odpadů s obsahem olova (divize Recyklace), kam patří převážně použité autobaterie a následná výroba olova, které se převážně vrací zpět k výrobcům nových autobaterií. Druhým, a v současné době velmi poutavým, směrem činnosti firmy je recyklace odpadů průmyslové elektroniky a elektrotechniky (divize Drahé kovy), specielně odpadů s obsahem drahých kovů. Konečným produktem je zde anoda obsahující stříbro, zlato a paladium. Třetím směrem je výroba a prodej výrobků na bázi olova, cínu a jiných neželezných kovů – diabolky, broky, pájky tvářené, pájky lité, slitiny, plechy, cínové a olověné polotovary (divize Produkty). Od začátku roku 2001 operuje na slovenském trhu dceřiná společnost Kovohuty Slovakia, jejíž náplní je výkup zmiňovaných odpadů.

Kovohutě Příbram se v listopadu roku 1998 podrobily certifikačnímu auditu podle mezinárodní normy ISO řady 9000. Úspěšně zakončeným auditem byl získán certifikát na systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9002 od certifikační společnosti RWTÜV Essen. Ihned bylo odstartováno další zavádění systému řízení firmy, a to environmentální systém řízení ve zkratce EMS podle mezinárodní formy 14001 – to je takové řízení firmy, kde se odstraňují nebo minimalizují negativní vlivy na životní prostředí. Certifikace proběhla v roce 1999. V květnu 2002 proběhla recertifikace dle systému 9001:2000. V prosinci 2000 získala akciová společnost osvědčení „Bezpečný podnik“. V roce 2003 byl v rámci recertifikačního auditu EMS získán certifikát „Odborný podnik pro nakládání s odpady“, který převzaly Kovohutě Příbram jako první v České republice.

Druhým bodem programu tiskové konference byla pod názvem „Co již dnes umíme“ prezentace našich současných recyklačních aktivit na bázi hutní výroby. A hlavní částí tiskové konference byla prezentace nového projektu „Elektroodpad v České republice“, kdy naše společnost chce rozšířit (diverzifikovat) svoji činnost o zpracování vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Platná norma WEEE (evropská směrnice) dává návod k systematickému dělení „elektrošrotu“, kde veškeré náklady za sběr a nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními nese jejich výrobce/dovozce, který může tyto náklady hradit individuálně nebo se připojí ke kolektivnímu systému financování.

Spotřebitel může vrátit použitá zařízení na sběrná místa zdarma. Členský stát Evropské unie vytvoří systém zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení (do 13.08.2005) a zajistí, aby do konce roku 2006 připadaly na jednoho občana alespoň 4 kg tohoto vytříděného odpadu. Legislativa vychází z toho, že všechna vyrobená zařízení a přístroje co již nejsou nikomu k užitku, končí svůj životní cyklus a stávají se odpadem. Velký nárůst techniky vzbuzuje, vzhledem k jejich konečnému osudu, obavy především z hlediska životního prostředí.

 

 

 

„Za autobaterii 40Kč“

30.03.2004 Od 1. dubna se zvedá cena, kterou Kovohutě vyplácejí občanům za 1 kus dovezené staré autobaterie z 25 Kč na 40 Kč!

 
Již od ledna 1998 vždy 7 dní v týdnu (což činí téměř 2 500 dní), 24 hodin denně nepřetržitě běží ekologická služba městu Příbrami a okolí – výkup použitých autobaterií.

Za dobu fungování této služby se na vrátnici Kovohutí vykoupilo 36 tun tohoto odpadu, což představuje v přepočtu asi 49 tisíc kusů akumulátorů pro osobní automobily.

Kovohutě tak chtějí motivovat občany Příbrami a okolí, aby v rámci „jarních úklidů“ a nejen nich, vyčistili své sklepy, garáže a sklady a dovezli staré autobaterie k řádnému zpracování.

Ten, kdo by se chtěl dozvědět víc, se může obrátit na bezplatnou informační linku 800 100 646.

 

 

 

„Návštěva ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka v Kovohutích“

22.03.2004 Dne 22. března 2004 v dopoledních hodinách navštívil Kovohutě Příbram, a.s. ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Nejprve si prohlédl recyklaci odpadů s obsahem drahých kovů a následně recyklaci olověných odpadů. Poté následovala krátká prezentace společnosti a současných úkolů v oblasti ekologie.

 
Pan ministr se zajímal o recyklaci elektronických odpadů i olověných odpadů, které jsou tvořeny hlavně akumulátory. Mile jej překvapila čistota ve výrobních provozech a pochválil důkladnou péči o zdraví zaměstnanců a životní prostředí.

Pana ministra doprovodili:

František Vácha – zástupce hejtmana Středočeského kraje, RNDr. Jaroslav Obermajer – vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, MUDr. Josef Janeček – poslanec a předseda Středočeské organizace KDU, Helena Langšádlová – starostka Černošic a členka zastupitelstva Středočeského kraje, Bc. Hynek Ringler – středočeský krajský tajemník KDU-ČSL, Marie Vondrášková – oblastní tajemnice KDU-ČSL, Eduard Vondrášek – předseda Okresní organizace KDU-ČSL a zástupci regionálních médií.

 

 

 

Kovohutě Příbram, a.s. na prahu roku 2004 aneb jaký byl rok 2003 ?

27.01.2004 1/ Údaje o hospodaření


Údaje jsou v tis. Kč
2001
2002
2003
Index 2003/2002
Tržby
1 000 965
865 337
758 945
87,7%
Hospodářský výsledek
28 617
5 767
52 525 /*
x
Investice do ekologie
24 718
2 175
5 820
267%
Investice celkem
62 850
18 456
18 224
99%

 

 

/* Jedná se o předpokládaný výsledek před zdaněním

Společnost Kovohutě Příbram, a.s. v roce 2003, stejně jako v roce předchozím, vykonávala svou činnost v prostředí, které negativně působilo na výsledky, kterých společnost dosáhla. Po většinu roku na společnost působily jak nízké ceny kovů (olovo, palladium), tak především kurz české koruny k dolaru, které výrazně snížily především tržby společnosti.

Česká měna v roce 2003 i nadále posilovala vůči americkému dolaru. Přestože česká měna posílila méně než v roce předchozím, její roční zhodnocení ve výši 14,9% (rok 2002 16.1%) je příliš vysoké než aby mohlo být absorbováno činností společnosti bez znatelných důsledků. Tříletý vývoj české koruny vs. USD ukazuje následující graf.

Také cena olova jako rozhodujícího kovu zpracovávaného ve společnosti se většinu roku pohybovala na několikaletém minimu. Společným vlivem burzovní ceny olova (LME) a kurzu české koruny k americkému dolaru se v první polovině roku 2003 cena olova v Kč pohybovala na nízkých hodnotách okolo 13 000 Kč/tunu, pokračujících z roku 2002. Teprve ve druhé polovině roku zaznamenala cena olova nárůst, když v prosinci 2003 po dvou letech dosáhla cena olova úrovně roku 2001, tj. kolem 18 000 Kč/tunu. Vývoj ceny olova v Kč ukazuje následující graf.

I v oblasti zpracovávaných drahých kovů se projevovaly nepříznivé cenové vlivy. Přestože burzovní cena zlata a stříbra rostla, vlivem kurzu cena těchto kovů v českých korunách stagnovala, a tak se nejvíce projevil negativní vliv palladia, které v burzovní ceně meziročně kleslo o 16,6%, v korunové ceně pak o 25,4%.

Tyto cenové vlivy způsobily meziroční snížení tržeb společnosti o 106 mil Kč, což představuje 12,3%. Přes toto snížení tržeb dokázala společnost v roce 2003 aplikací technických a technologických, zejména však organizačních opatření z konce roku 2002 navýšit provozní hospodářský výsledek o 44 mil Kč (rok 2002 14 mil Kč, rok 2003 58 mil Kč) – viz blíže zprávy a komentáře jednotlivých divizí. Na toto navýšení provozních výsledků má vliv kromě výše uvedených opatření důsledná kontrola nákladů společnosti i zajišťovací operace prováděné na měnovém i komoditním trhu.

2/ divize Recyklace

Výroba olova

 • Nejvyšší roční výroba nové šachtové pece optimalizací provozu a navýšením průměrných denních výrob.
 • Pro snížení zpracovacích nákladů a zmenšení ekologické zátěže současně na šachtové peci zpracovávány i suroviny, pro něž byly dříve využívány krátké bubnové pece.
 • Průměrná denní výroba na šachtové peci zvýšena o 13,8%.
 • Z důvodu reorganizace výrob divize Recyklace pracovaly krátké bubnové pece omezeně pouze ke zpracování materiálů nevhodných pro šachtovou pec. Doba provozu snížena na pouhých 35 dní chodu v roce 2003.
 • Společnost investovala 6,5 mil. Kč do technologie vakuového odzinkování (získání zinku z olova). Očekávaný roční přínos je 3.718.000 Kč a očekávaná
 • návratnost investice je 1,75 roku.

 

Nákup surovin

 • V průběhu roku trvající pokles kurzu dolaru a ceny olova dosáhl až úrovně 12.582,- Kč/T olova v měsíci květnu. Tato skutečnost měla velmi negativní důsledky pro ekonomické výsledky divize. Přesto jsme při výkupu olověných akumulátorů nesnížili výkupní cenu !!! Udrželi jsme systém výkupu akumulátorů v oblasti motivačních cen.
 • Celkem tak bylo vykoupeno o cca 300 t akumulátorů více než v roce 2002 a bylo dosaženo úrovně recyklace nad 80%. V předchozím roce zavedený zákaznický servis se výrazně projevil v pozitivním přístupu dodavatelů k aktivitám naší společnosti. To se samozřejmě projevilo i v mírně pozitivním vývoji v objemu vykoupených akumulátorů.
 • Recycling rate za rok 2003 (návratnost použitých akumulátorů v rámci České republiky) je na nejvyšší hodnotě výkupu za posledních 7 let. Její výpočet je založen na porovnání skutečného výkupu s výskytem starých akumulátorů vykalkulovaných dle množství používaných motorových vozidel. Údaje jsou získávány ze statistiky o aktivním vozovém parku v České republice (rozdělení automobilů na osobní, nákladní a ostatní). Průměrná životnost olověných akumulátorů a hmotnost jednotlivých druhů je odhadována dle údajů od výrobců (opět dle kategorií akumulátory pro osobní, nákladní a ostatní automobily). Recycling rate se stejným způsobem počítá i v zemích západní Evropy, kde se jeho hodnota pohybuje v rozmezí 80 – 95%. Proto je možné konstatovat, že rostoucí trend v posledních letech (viz graf) a téměř 80% recyklovaných akumulátorů dosažených v roce 2002 jsou výsledky, které se velmi blíží členským státům EU.

Prodej

 • Plánovaný objem prodeje olov a slitin byl splněn na 102% (včetně dodávek do vlastní divize Produkty).
 • Kromě stálých tuzemských partnerů jsme se zaměřili na hledání nových zahraničních. V důsledku toho vzrostl meziročně podíl exportu z 21% na 25% a to především vývoz do Německa a Polska.
 • V roce 2003 nebyla při prodeji podána žádná reklamace.

3/ divize Drahé kovy

Nákup

 • Objem dodávek amortizačních odpadů homogenních klesl oproti roku 2002 na 57,7% původní hmotnosti respektive 77,3% v Kč. Zákazníci více koncentrují zpracovávané odpady.
 • V případě nehomogenních amortizačních odpadů naopak vzrostl objem dodávek meziročně o 44,3% a o 53% v Kč. Vzrostl i podíl dodaných desek s podlimitním obsahem DK, u kterých provádíme likvidaci za úplatu.
 • Pokles dodávek stěrů a slitků byl způsoben změnami u našich tradičních partnerů a zároveň i reakcí dodavatelů na klesající burzovní ceny zájmových kovů (stříbro, zlato, paladium) a kurz dolaru.
 • Této situaci jsme se snažili čelit zvýšeným úsilím při získávání nových dodavatelů. Zdokonalovali jsme katalog odpadů a připravili jsme jeho CD verzi. Oslovovali jsme potenciální zákazníky a seznamovali jsme je s našimi výkupními podmínkami.
 • V důsledku těchto aktivit jsme získali celkem 53 nových zákazníků, kteří dodali materiál v hodnotě 5 530 tis.Kč. Výkupní podmínky pro rok 2004 byly rozšířeny o Pt.
 • Na začátku května byla zprovozněna druhá bezplatná zelená linka (800 100 791), která informuje o výkupu a recyklaci odpadů s obsahem drahých kovů.
 • Dceřiná společnost Kovohuty Slovakia s. r.o. se stala v rámci divize Drahé kovy největším dodavatelem odpadů s obsahem drahých kovů. Za rok 2003 dodala odpad s obsahem drahých kovů v hodnotě 24,5 mil. Kč.
 • Kovohutě Příbram, a.s. je členem Realizačního týmu Ministerstva životního prostředí pro vytvoření nové legislativy v oblasti recyklace elektronického šrotu.

Výroba

 • Veškeré snahy v průběhu roku 2003 byly zaměřeny na minimalizaci provozních nákladů.
 • Již v závěru roku tak byl zkušebně provozován kampaňovitý chod anglické pece s využitím zaměstnanců na jiné účely v rámci divize Drahé kovy.

4/ divize Produkty

Divize Produkty dosáhla v roce 2003 tržeb na úrovni 97% roku 2002. Nárůst tržeb zaznamenaly komodity pájky 105%, Pb, Sn produkty 104% a střelivo 101%. Velký pokles jsme zaznamenali u slitin odlévaných 67% (to jsou ložiskové kovy a slitiny pro výrobu bižuterie) a rafinovaného olova 36%, což souvisí s nedostatkem olova z vlastní výroby v roce 2003.

V ČR jsem opět zaznamenali pokles (85% r. 2002), který byl kompenzován nárůstem exportu hlavně na Slovensko 149%, do Německa 117%, Polska 117% a Jihoafrické republiky 198%.

5/ CzechInvest – program Twinning

Program rozvoje dodavatelů agentury CzechInvest je založen na zkušenostech z podobných programů uskutečněných v EU během posledních 10 až 15 let. Těží rovněž ze zkušeností získaných v ČR v rámci pilotního programu v letech 2001 a 2002. Společnost Kovohutě Příbram byla do skupiny 50 společností vybrána z celkového počtu 250 žadatelů z celé republiky.

Program v sobě nese dva vzájemně provázané aspekty:

 • vnější podporu poskytovanou společnostem a
 • vlastní interní úsilí každé společnosti o vlastní zlepšení.

Úvodním krokem programu bylo dvoudenní celkové posouzení pomocí Modelu excelence Evropské nadace pro kvalitu řízení (EFQM) a další ověřené metodiky. Posouzení provedla poradenská firma KPMG a agentura CzechInvest společně s top managery společnosti. Na základě posouzení a samohodnocení byl vypracován krátkodobý akční plán, který sloužil společnosti jako vodítko při aktivním samostatném zlepšování v následujícím období, které bylo ukončeno v listopadu dalším celkovým posouzením.

Dne 4/11 2003 proběhlo druhé posouzení společnosti, a to posouzení úspěšnosti splnění cílů stanovených v akčním plánu. Hodnocení bylo provedeno na základě prezentace výsledků vedením společnosti, které obsahovalo i poskytnutí důkazů dosažených výsledků. Hodnocení auditorů společnosti CzechInvest znělo: splněno na téměř 70%, což je podle nich velmi dobrý výsledek.

V lednu 2004 proběhl dvoukolový výběr, který stanovil, které firmy budou pokračovat v rámci programu do druhého kola. Kovohutě Příbram, a.s. se dostaly mezi 20 z 50 firem do druhého kola programu Twinning CzechInestu. Následovat bude jednodenní seminář, na kterém společně stanovíme své konkrétní úkoly na následující rok (zaměření na prodej výrobků a nákup odpadů), následovat budou nejen návštěvy odborníků z EU v huti a semináře, ale také konkrétní schůzky s nákupčími nadnárodních společností.

6/ lidské zdroje

I v roce 2003 pokračoval trend přizpůsobování počtu a struktury zaměstnanců požadavkům na zajištění plánů výroby, prodeje a plnění smluvních zakázek v jednotlivých divizích včetně nezbytných servisních a řídících činností. Plně se projevila opatření ze závěru roku 2002 k uplatnění kampaňovitého chodu pecí v divizi Recyklace (další snížení o 6 zaměstnanců). Obdobně byly řešeny i procesy v divizi Drahé kovy (snížení o 4) a také v divizi Produkty (snížení o 2). Celkem došlo v průběhu roku 2003 ke snížení o 13 zaměstnanců (tj. 5,4 %); z toho bylo 8 v kategorii dělníků a 5 TH zaměstnanců, 9 mužů a 4 ženy; (proti roku 2000 představuje snížení počtu o 48 zaměstnanců, tj. 17,4 % z celkového počtu).

Rovněž u TH zaměstnanců a servisních útvarů pokračovala tendence postupného snižování jejich počtu spojená s přerozdělením agend a zjednodušením vykonávaných činností (v roce 2001 - 59 THZ, v roce 2002 – 56 THZ a v roce 2003 – 51 TH zaměstnanců) – podíl THZ na celkovém počtu zaměstnanců se snížil na 22,4 %.

Cílem roku 2003 bylo tak dosáhnout limitu Pb v krvi u všech zaměstnanců. To se s vyjímkou jednoho (dlouhodobě nemocného) pracovníka již podařilo splnit.

7/ systémy řízení

Audity systémů proběhly shodně ve dnech 17-20. června 2003.

Kontrolní certifikační audit na systém jakosti - Externí audit, provedený (stejně jako další dva audity) certifikační společností RW TÜV Essen, prověřil v loňském roce recertifikovaný systém jakosti podle nové normy ČSN EN ISO 9000:2001. Společnost tímto certifikátem nahradila systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9002, který získala v roce 1999.

Recertifikační audit environemntálního systému - Recertifikační audit se koná vždy jednou za tři roky a obnovuje platnost původního envrionmentálního systému řízení, který společnost získala poprvé v roce 2000. Environmentální systém řízení se zabývá oblastmi ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadů, chemických látek a přípravků a také ochrany přírody a krajiny. Přínosem tohoto systémů pak jsou redukce provozních nákladů ve formě úspor energií, šetření přírodních zdrojů, úspora surovin; snížení rizik ekologických havárií; příprava na plnění požadavků regulace ochrany životního prostředí podle zásad v EU, ale také zvýšení povědomosti o nutnosti ochrany životního prostředí jak u zaměstnanců, tak i u vnějšího okolí firmy – dodavatelů, zákazníků, obyvatel regionu, partnerů a dalších subjektů.

Certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady

Tento certifikát je úplnou novinkou a akciová společnost Kovohutě Příbram je první, která tento certifikát v České republice získala. Matkou myšlenky zavedení tohoto certifikátu je Česká asociace odpadového hospodářství, která na sebe vzala břímě implementace systému do České republiky. V sousedních zemích (Německo a Rakousko) je tento certifikát znám pod názvem Entsorgungsfachbetrieb a začíná zde převyšovat certifikace systémů řad ISO a EMAS. Např. v Německu se počet těchto certifikací oproti certifikacím řady ISO zněkolikanásobil a od roku 1996 bylo certifikátů uděleno již několik tisíc.

V České republice byl certifikát registrován dne 2.1.2003 Ministerstvem vnitra. Společnost, která je certifikována, prošla prověrkou, která hodnotí a ověřuje kvalitu služeb v oblasti zpracování a nakládání s odpady. To znamená, že hodnotí zavedení všech požadavků kladených na Odborný podnik pro nakládání s odpady do praxe certifikovaného podniku. Tyto požadavky se týkají především organizace podniku, pojistné ochrany, vnitřních předpisů společnosti, spolehlivosti a odborných znalostí zaměstnanců a v neposlední řadě i existence environmentální politiky společnosti.

Odborný podnik pro nakládání s odpady se může pochlubit řadou výhod jako je kvalitativně orientované řízení podniku vůči zákazníkům; jednoznačné přiznání se ke kvalitě v oboru; průběžná dokumentace kvality; vymezení tzv. černých ovcí“ oboru; automatické uznání tohoto certifikátu v okolních zemích; deregulace a zmenšení administrativy.

Společnost investovala v roce 2003 do systémů jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce více jak 13 mil. Kč.

8/ Ekologie

IPPC

Žádost o integrované povolení k činnosti byla kompletována v prvních měsících roku 2003 na základě jednání s KÚ. Podána byla 22.5. 2003 na KÚ bez připomínek a v plném rozsahu. 19.11.2003 proběhlo závěrečné vyjednávání o podmínkách provozu dotčených zařízení společnosti za naší účasti, Krajského úřadu, Agentury integrované prevence, ČIŽP, MěÚ Příbram a VŠCHT Praha o podmínkách provozu dle zákona o IPPC na KÚ. Povolení očekáváme v nejbližších týdnech, přestože zákonná lhůta pro vydání ze strany KÚ již vypršela.

Skládkování a staré ekologické zátěže

Na základě Rozhodnutí ČIŽP vyhlásil FNM výběrové řízení na dodavatele doprůzkumných předsanačních prací za účelem likvidace starých ekologických zátěží. Doprůzkum probíhal dle harmonogramu schváleného Realizačního projektu z července 2003 zpracovaného vítězem tendru firmou Ekospol služby s.r.o.. Supervizní organizací byla vybrána firma ET CONSULTING s.r.o.. Termín závěrečné zprávy z doprůzkumu byl předběžně stanoven na 15.2.2004.

Likvidace starých zátěží je také podmínkou pro další případný průběh skládkování na nebo v těsné blízkosti sanovaných uložišť odpadů v zabezpečených prostorách podle konečného technického řešení sanací. To se předpokládá do konce roku 2005; v roce 2006 nebo 2007 (podle náročnosti řešení a schválených podmínek provozování) je předpoklad opětovného skládkování, pravděpodobně pouze strusky a kamínku.

Odstraňování strusky a kamínku probíhá smluvními firmami na cizí zabezpečenou skládku plynule již od konce roku 2002, průběžně zůstává v našich skladovacích boxech cca 100 – 300 t odpadu. V roce 2003 bylo odstraněno tímto způsobem celkem 6 166 060 kg tohoto odpadu (1 982 470 kg strusky a 4 183 590 kg kamínku). Identické řešení odstraňování těchto odpadů za stejných podmínek se předpokládá i v roce 2004. Vyjednané ekonomické podmínky odstraňování odpadu z konce roku 2002 jsou blízké podmínkám provozování vlastní skládky, a to nepočítáme s investicí na její založení a provozování!.

Vody

Největším problémem řešeným v roce 2003 byly značně znečištěné spodní a průsakové vody vytékající tzv. výpustí č. 5 do Litavky (ročně stovky kg Zn, desítky kg Pb, As, a Cd). Po provedení zkoušek jejich čerpání na čističku dešťových vod v polovině roku došlo k trvalým úpravám tak, že vody jsou na čištičku již trvale přepojeny za podmínky zachování její účinnosti čištění a kapacity. Tento postup posvětily kladným vyjádřením ČIŽP OOV Plzeň a Povodí Vltavy. V listopadu jsme zažádali o povolení k celé akci KÚ.

V srpnu bylo po provozních zkouškách instalováno další zařízení, které umožňuje tzv. mokré chlazení spalin (náhrada chladicího vzduchu z již málo používaných bubnových pecí) za dohořívací komorou šachtové pece pomocí skládkových vod ze skládky sodné strusky. Jejich odstranění je podmínkou úspěšného, rychlého a levnějšího řešení sanace skládky sodné strusky.

Po vyčerpání skládkových vod (kromě odparného chlazení ji také využívá neutralizační stanice Paques k neutralizaci akumulátorového elektrolytu) se uvažuje o chlazení odpadními vodami z ČOV, čímž se také podstatně zvýší jejich kapacita.


9/ partnerství

Kovohutě Příbram, a.s. se nově staly členy mezinárodní organizace LDAI (Lead Development Association International), která zastupuje a podporuje průmysl olova a jehož členy jsou všechny významné evropské hutě.

Ostatní partneři a partnerské organizace Kovohutě Příbram, a.s. abecedně:

BLF

Posláním BLF je být vzorem společensky zodpovědné řídící práce a v duchu řádného občanství podniků v České republice i ve světovém měřítku. Forum chce prostřednictvím partnerství mezi podniky, vládou, školami, nevládními organizacemi a místním společenstvím dosahovat lepšího sociálního, hospodářského a obecně životního prostředí.

CEMC

Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC slouží jako zdroj informací o eko- efektivnosti a jako katalyzátor stimulující zavádění environmentálního řízení.

ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství je největší odpadářskou asociací v České republice, která sdružuje významné soukromé podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti využívání, zneškodňování, svozu a sběru a recyklaci odpadů a souvisejících činností.

GDMB

GDMB, původním názvem Společnost německých hutníků a horníků, byla založena roku 1912 jako profesní sdružení pracovníků v daných oborech. Postupně rozšiřovala svoje aktivity na současných 20 oborů činnosti společnosti včetně zahraničních partnerů.

Junior Achievement

Nadace, jejímž čestným předsedou je pan Tomáš Baťa, zajišťuje a financuje vzdělávací programy na školách v několika úrovních.

Program Základy podnikatelství, Výhody prodlouženého studia, Aplikovaná ekonomie a Globe globální výuka obchodu a podnikání.

LDAI

Lead Development Association International zastupuje a podporuje průmysl olova, čelny jsou významné evropské hutě.

Okresní hospodářská komora

Činnost hospodářské komory je zaměřena na vytváření a zlepšování podmínek pro podnikatele. Okresní hospodářská komora v Příbrami byla založena na základě zákona č.301/1992 Sb. usnesením ustavujícího shromáždění delegátů dne 17. 2. 1993.

Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení automobilového průmyslu vytváří základnu pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu v oborech:

 • výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství
 • obchodu a oprav vozidel a příslušenství
 • projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu

Kovohutě Příbram, a.s. a region

Kovohutě Příbram formou spolupráce a sponzoringu podporují následující aktivity:

 • oblast sportu – Středočeské krajské sdružení Českého střeleckého svazu, oddíl kopané Tělovýchovná jednota Kovohutě Příbram, Kuželkářský oddíl Kovohutě Příbram, a.s , atletický oddíl Kovohutě Příbram, a. s. (Běh Kovohutěmi), Open turnaj dvojic v Rapid šachu.
 • oblast kultury – divadlo v Příbrami, Cech Příbramských hutníků – olovářů, knihovna Jana Drdy v Příbrami, projekt Orbis Pictus nekonečný obraz
 • oblast zdravotnictví – spolupráce s příbramskou nemocnicí, gynekologicko porodnické oddělení

 

 

 

Strana výpisu

2