Novinky a tiskové zprávy 2004

Mimořádná valná hromada

09.07.2004 | V pátek 9. července 2004 proběhla v areálu společnosti mimořádná valná hromada společnosti Kovohutě Příbram, a. s., která rozhodla o převodu jmění společnosti na majoritního akcionáře (dle ustanovení § 220p Obchodního zákoníku) s tím, že minoritním akcionářům je poskytnuto přiměřené vypořádání v penězích.

 
Hlavní akcionář společnost Brokof, a. s. bude pokračovat v podnikatelské činnosti společnosti Kovohutě Příbram, a. s. ve stejném rozsahu. Převzetí jmění společnosti hlavním akcionářem nebude mít negativní důsledky pro podnikatelskou činnost, obchodní partnery a zaměstnance Kovohutí Příbram, kdy dochází k převzetí práv a povinností z uzavřených smluv.

Důvodem převzetí jmění je konsolidace akcionářské struktury a snížení nákladů na akciové financování, protože Brokof jen jediného akcionáře. Tato skutečnost tedy představuje výraznou úsporu nákladů spojených s komunikací s velkým počtem drobných akcionářů, s organizací valných hromad apod. Nezanedbatelná je také eliminace rizika zpochybňování jednání společnosti, valných hromad apod.

Páteční mimořádná valná hromada schválila návrh smlouvy o převzetí jmění společnosti Kovohutě Příbram, a. s. hlavním akcionářem, kterým je výše zmiňovaná společnost Brokof, a. s. a došlo také ke schválení mimořádné účetní závěrky sestavené k 31.3.2004.

Společnost Kovohutě Příbram, a. s. v roce 2004 v období měsíců leden březen rozvinula své hospodaření, a to jak v oblasti tržeb, tak v oblasti tvorby zisku. Hlavním vlivem pro tento vývoj je výrazný vzestup světové ceny olova podle londýnské burzy kovů (LME), a to i přes stále nízký kurz české koruny k americkému dolaru. Pozitivně se projevil množstevní rozvoj obchodu. Tržby ve výši 244 mil. představují 28%ní nárůst oproti čtvrtletnímu průměru roku 2003. Velmi výrazné v hospodaření je ale především navýšení přidané hodnoty. V porovnání se čtvrtletním průměrem roku 2003 ve výši 36 mil. dosáhla přidaná hodnota v prvním čtvrtletí roku 2004 71 mil. Kč, což představuje nárůst o 100 %. Toto se promítlo i do tvorby zisku. Za období leden březen 2004 společnost vytvořila 33 mil. zisku po zdanění, za celý rok 2003 pak 35 mil. Kč.

Společnost v uvedeném období dodržela veškeré principy certifikovaných systémů jakosti (ISO 9001:2000), environmentálního managementu (ISO 14001) a bezpečnostního managementu. K certifikovaným systémům proběhl koncem června v pozitivním duchu audit společností RWTÜV. V květnu Kovohutě Příbram převzaly osvědčení Bezpečný podnik na další tři roky. V dubnu společnost obdržela integrované povolení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění). Byly zajištěny a realizovány veškeré aktivity v oblasti měření, sledování a vyhodnocování emisí, prašnosti, hluku, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vod apod. v souladu s obecně závaznými předpisy a požadavky zjištěnými příslušnými orgány. Dokončením sanačního doprůzkumu pokračovala příprava projektu odstranění starých ekologických zátěží.