Novinky a tiskové zprávy 2006

Bezpečná práce v Kovohutích Příbram

11.07.2006 | Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., zavedený a plně funkční systém řízení bezpečnosti práce, čemuž odpovídá i pozitivní trend ve vývoji pracovní úrazovosti v předchozích letech i v roce 2006. V období leden červen došlo pouze ke třem lehčím pracovním úrazům. V roce 2005 došlo k celkem sedmi pracovním úrazům, což je z hlediska charakteru výroby a prováděných pracovních činností velmi pozitivní číslo. Jelikož zaměstnanci při činnostech přichází do kontaktu s olovem, je sledován jeho obsah v krvi - tzv. Plumbemie. Průměrná hodnota Plumbemie u zaměstnanců „olovářské“ divize Recyklace byla ke konci letošního května pouze 260 µg/l krve, když vyhláškou stanovený limit je 400 µg/l. Ze 185 zaměstnanců pracujících v riziku olova tento limit nepřekračuje nikdo, a to ani v nejrizikovějších provozech. Kovohutě jsou v tomto lepší nebo srovnatelné s obdobnými provozy v zahraničí.

 
Na úseku pracovně-lékařské péče společnost již čtyři roky spolupracuje s Klinikou nemocí z povolání v Praze (KNP). Odborný personál této kliniky zajišťuje pravidelné preventivní lékařské prohlídky (vstupní, preventivní, periodické, mimořádné a výstupní) tak, aby byla zajištěna zdravotní způsobilost u každého zaměstnance odpovídající jeho pracovnímu zařazení a vykonávané pracovní činnosti. Společnost zaveden „Integrovaný systém řízení“, který obsahuje tři systémy – kvalitu, ochranu životního prostředí a také bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., jsou jediným zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných akumulátorů) v České republice, výrobcem olova a jeho slitin a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina) a odpadů z elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).